ครุวัดทำหน้าที่สอนมาเป็นเวลา 37 ปี

....ขอต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อก "ครูวัด กศน." ด้วยความยินดีครับ...

บุคลากรในโรงเรียน / หน่วนงาน

1. กวสดากดวสากดวสกดกสดวกดกดาสด

2. ฟวกสดากวดสาฟกวดส่กดวสาดวสกส

3. ฟวกสดาฟวกดสากวดสาฟกดสากดสา

4. กสดาฟกวดาฟกดากดวสฟาก่ดฟวสกาด

5. กสดาฟกวดากดสาฟกดวสฟากดวสกส

6. ฟกสดาฟกวสดาฟกวดสาฟ่กวดสาฟ่กวดสา

7. ฟกวสดาฟกวดสาฟ่กวดสาฟ่กดวสฟากดว

8. ฟวสหกาด่ฟวกสดาฟกวสดาฟกดสา

9. ฟกสาด่ฟวกสดาฟวกสดาฟวกสดกสาดฟว10. ฟสกาด่ฟวกสดาฟกส

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
......................................................................
วิสัยทัศน์
......................................................................
พันธกิจ
......................................................................

อาคารเรียน 1/ กิจกรรมของโรงเรียน

อาคารเรียน 1/ กิจกรรมของโรงเรียน

บรรยากาศรอบโรงเรียน

บรรยากาศรอบโรงเรียน

ระเบียบ / แนวปฏิบัติของโรงเรียน

1. สกากวสดาฟกวดสากดวสฟก่ดฟสวกาดฟกด
2. กดสาฟกดวสฟากดวสากดวฟสกาดฟวกสาด่ฟว
3. ฟกสดาฟกวสดาฟ่กดวสาฟ่กดวสฟาก่ดฟสกาด
4. ฟกสาด่ฟวกสดาฟวกสดาฟกสดาฟ่ดกสดาฟวก
5. ฟกหาดฟกสดาฟวกสดาฟวกสดาฟวกสดาฟ่กว

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น